Yleiset ajosäännöt

Kilpailun johtaja voi kieltää kuljettajaa osallistumasta lähtöön tai pysäyttää kuljettajan, joka on syyllistynyt epäurheilijamaiseen käytökseen tai tekniseen rikkomukseen.

Kilpailun lähtö

Kilpailussa käytetään rullaavaa lähtöä. Ennen lämmittelykierrokselle lähtöä kuljettajat siirtävät autonsa radalle lähtöryhmitykseen simulaattorin antaman ajan puitteissa. Ne kuljettajat, jotka eivät siirrä autoaan ajoissa ryhmitykseen, joutuvat lähtemään kilpailuun varikolta. Ajan kuluttua loppuun turva-auto lähtee liikkeelle ajaen lämmittelykierroksen. Radasta riippuen lämmittelykierros ei välttämättä ole kokonainen kierros, vaan voi alkaa esimerkiksi radan takasuoralta.

Simulaattori näyttää kullekin kuljettajalle heidän paikkansa lähtöryhmityksessä. Mikäli joku kuljettajista ei siirrä autoaan lähtöryhmitykseen, hänen takaansa samasta jonosta lähtevät kuljettajat voivat siirtyä jonossa yhden sijan eteenpäin. Ryhmitykseen ei siis jätetä tyhjiä paikkoja.

Kuljettajien on seurattava turva-autoa parijonossa turva-auton nopeutta noudattaen. Lähtöryhmityksessä ajettaessa on noudatettava varovaisuutta. Yllättävä kiihdyttely ja jarruttelu sekä tarpeeton mutkittelu on kielletty. Kohtuuttoman suuren välin jättäminen edessä ajavaan autoon on kielletty.

Kilpailun lähtö tapahtuu paalupaikalta lähtevän kuljettajan alkaessa kiihdyttämään tai viimeistään vihreiden lähtövalojen syttyessä. Paalupaikalta lähtevä kuljettaja saa alkaa kiihdyttämään aikaisintaan silloin, kun turva-auto kääntyy kohti varikkoa poistuakseen radalta. Kiihdytyksen on oltava yhtäjaksoinen ja tarpeeksi rivakka, jottei synny epäselvyyttä siitä, onko lähtö tapahtunut vai ei. Toisen jonon kärjessä oleva kuljettaja ei saa olla miltään osin paalupaikalta lähtevän kuljettajan edellä lähtöhetkellä.

Samassa jonossa edellä ajavan auton rinnalle ei saa siirtyä miltään osin ennen maaliviivaa. Ennen lähtöä on ajettava tasaista nopeutta ja tahalliset nopeuden muutokset esimerkiksi lähdön aavistamista tai haitariliikkeen aiheuttamista varten on ehdottomasti kielletty.

Ajo kilpailussa

Kuljettajan on harjoituksissa ja kilpailun aikana ajettava autoa harkiten niin, ettei synny onnettomuusvaaraa tai yhteentörmäystä toisen kuljettajan kanssa.

Kuljettajat saavat käyttää vain kilparataa kilpailun aikana. Auton katsotaan ajautuneen ulos kilparadalta, kun kaikki neljä rengasta ovat radan valkoisten tai keltaisten reunamerkintöjen tai muun kilpailukutsussa rata-alueeksi määritellyn alueen ulkopuolella.

Kuljettajan tulee palata ajoradan ulkopuolelta takaisin radalle noudattaen sellaista varovaisuutta, ettei radalle paluusta aiheudu vaaraa muille kuljettajille, eikä palaava kuljettaja estä muita kuljettajia. Kuljettaja ei myöskään saa saavuttaa hyötyä kilparadan ulkopuolisen alueen käytöstä. Radan ulkopuolista aluetta saa käyttää vain törmäyksen välttämiseksi, eikä kuljettaja tällöinkään saa saavuttaa tilanteesta kilpailullista etua.

Mutkien oikomista valvotaan pelin taholta. Kuljettajan syyllistyessä oikaisemiseen peli jakaa hidastusrangaistuksen, mikä velvoittaa kuljettajaa kohtuullisen ajan sisällä siirtymään pois ajolinjalta ja hidastamaan. Kun peli katsoo hidastamisen riittäväksi, se vapauttaa kuljettajan jatkamaan normaalia kilvanajoa. Hidastusrangaistusta kärsiessään kuljettajan tulee huomioida ympäröivä tilanne, suorittaa rangaistuksensa, ja palata takaisin ajolinjalle turvallisuutta vaarantamatta.

Jos kuljettaja kokee saaneensa hidastusrangaistuksen ilman hyvää perustetta, kilpailun tuomaristoa voi pyytää tarkistamaan tilanteen. Tällaisessa tapahtumassa toimitaan seuraavalla tavalla:

 1. Kuljettaja lähettää tuomaristolle viestin komennolla /rc OIKOMINEN$. On suositeltavaa määritellä tämä komento pikanäppäimeen.
 2. Kuljettaja jatkaa normaalia kilvanajoa, vaikka peli käskee hidastamaan.
 3. Peli langettaa kuljettajalle mustan lipun, jonka kilpailun tuomaristo poistaa.
 4. Tuomaristo tarkastaa tilanteen, jonka jälkeen ilmoittaa päätöksestään kuljettajalle. Päätös voi olla yksi seuraavista:
  1. Ei rangaistusta
  2. Varikkokäynnin yhteydessä viiden sekunnin pysähtymisrangaistus
  3. Viiden sekunnin aikasakko, joka lisätään kilpailijan loppuaikaan.

Jos auto rikkoontuu kilpailun aikana niin, että kuljettajalle näytetään musta lippu oranssilla ympyrällä (“lihapullalippu”), täytyy kuljettajan pysähtyä seuraavalla kierroksella ratavarikolle korjaamaan auto ennen kuin hän saa jatkaa kilpailua. Ajaessa rikkinäisellä autolla tulee noudattaa äärimmäistä varovaisuutta.

Ohitustilanteet

Kuljettaja, joka joutuu ohitustilanteeseen, ei saa estää ohiajavaa kuljettajaa. Estämisellä tarkoitetaan liikettä, jossa kuljettaja vaihtaa ajolinjaansa siten, että toisen auton on hidastettava vauhtiaan kolarin välttääkseen tai muuten tehtävä kohtuuttomia väistötoimia. Ohittava kuljettaja ei saa ohituksen loppuvaiheessa leikata ohitettavan eteen niin, että tämän ajo estyy tai syntyy vaaratilanne.

Ajettaessa suoralta rinnakkain kaarteeseen tulee molempien kuljettajien mahtua ajamaan rinnakkain myös kaarteen läpi. Kuljettaja voi valita vapaasti ajolinjansa vain silloin, kun ajoneuvot eivät ole miltään osin rinnakkain.

Kuljettaja saa käyttää suoralla koko radan leveyttä puolustaakseen asemaansa, kuitenkin niin että ajolinjan vaihto rajoittuu vain yhteen liikkeeseen, ja silloin kun ajoneuvot eivät ole miltään osin rinnakkain toistensa kanssa. Ajolinjalle palatessaan kuljettajan on jätettävä vähintään auton levyinen tila ajolinjalle lähestyttäessä mutkaa tai jarrutuspaikkaa.

Ohitustilanteessa, jossa ohitusta yrittävä kuljettaja hyötyy selvästi radan ulkopuolella käymisestä, tulee kuljettajan lopettaa ohitusyritys.

Kierroksella ohittaminen

Kuljettajan, joka tulee kierroksella ohitetuksi, tulee antaa tietä kierroksella ohittavalle kuljettajalle siten, että kierroksella ohittava kuljettaja menettää mahdollisimman vähän aikaa. Kierroksella ohitettavan on siirryttävä pois ajolinjalta ja hidastettava nopeuttaan, jotta kierroksella ohitus toteutuu turvallisesti. Kierroksella ohitettava ei missään nimessä saa hidastaa nopeuttaan normaalia hitaammaksi ollessaan ajolinjalla kierroksella ohittavan edessä.

Jos kierroksella ohittava kuljettaja kokee joutuvansa ajamaan liian pitkään kierroksella ohitettavan takana, voi kuljettaja kehottaa tuomaristoa kiinnittämään huomion tilanteeseen komennolla /rc SININEN LIPPU$.

Kuljettajaa, joka ei noudata kilpailunjohdon käskyä tai sinistä lippua, voidaan rangaista. Jatkuva sinisen lipun noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kilpailusta hylkäämisen. Tahallinen kierroksella ohittavan auton estäminen johtaa kilpailusta hylkäämiseen sekä muihin jatkotoimenpiteisiin.

Ajo ratavarikolla

Kuljettajan, joka aikoo mennä ratavarikolle, tulee hyvissä ajoin ryhmittyä ratavarikon puoleiselle kaistalle. Sekä ratavarikolle ajettaessa, että sieltä poistuttaessa, kuljettaja ei saa ylittää rataan merkittyä valkoista tai keltaista viivaa, joka erottaa ratavarikolle menon ja poistumisen muusta kilparadasta. Muuta kautta ratavarikolle ajo on kielletty. Pelin antamat rangaistukset ratamerkintöjen ylittämisestä tai varikon ylinopeudesta tulee kärsiä normaalisti.

Pysäyttäminen/keskeyttäminen kilpailun aikana radalla

Jos kuljettaja pysäyttää autonsa radan varteen, se on tehtävä sellaiseen paikkaan ettei se muodosta vaaraa tai estettä kilpailun normaalille kululle. Kuljettaja voi siirtyä takaisin radalle siinä vaiheessa, kun radalle siirtyminen ei muodosta vaaraa tai estettä kilpailun normaalille kululle.

Jos kilpailijan auto on vaurioitunut niin pahasti, ettei sillä pysty ajamaan turvallisesti, kilpailijan on hinattava auto varikolle.

Seuraamukset ajotaparikkeistä

Tuomaristo voi määrätä sääntöjen vastaisesta ajosta rangaistuksen kilpailun aikana tai sen jälkeen.

Sääntörikkeen havaitessaan tuomaristo voi antaa kuljettajalle varoituksen. Mikäli tilanne tapahtuu niin myöhäisessä kilpailun vaiheessa, ettei varoitusta ehditä antaa ennen kilpailulähdön päättymistä, annetaan tämä varoitus kilpailulähdön jälkeen.

Varoitus on voimassa koko kilpailun ajan. Toinen varoitus kilpailun aikana johtaa stop and go -rangaistukseen. Jos stop and go -rangaistusta ei ehditä antaa kilpailun aikana, se muutetaan aikarangaistukseksi kilpailun jälkeen. Jos kuljettaja saa yhden varoituksen kahdessa kilpailussa peräkkäin, tuomaristo langettaa kuljettajalle lähtöruuturangaistuksen. Sarjan viimeisestä kilpailusta ei jaeta lähtöruuturangaistuksia, vaan ne muunnetaan aikarangaistukseksi.

Vakavampien rikkeiden kohdalla tuomaristo voi määrätä kilpailijalle suoraan rangaistuksen ilman varoitusta. Mikäli tilanne tapahtuu niin myöhäisessä kilpailun vaiheessa, ettei rangaistusta ehditä antaa ennen kilpailun päättymistä, voidaan rangaistus antaa myös kilpailulähdön jälkeen. Tuomaristo voi antaa kilpailun aikana sääntörikkeistä seuraavia rangaistuksia:

 1. stop and go: rangaistus, jossa kuljettaja ajaa ratavarikolle, pysähtyy varikkoruutuunsa ja jatkaa kilvanajoa. kuljettajan on saavuttava kärsimään rangaistus varikolle kolmen kierroksen sisällä.
 2. stop & hold penalty: rangaistus, jossa kuljettaja pysähtyy määritellyksi ajaksi varikkoruutuunsa. kuljettajan on saavuttava kärsimään rangaistus varikolle kolmen kierroksen sisällä.
 3. dq: kilpailusta tai sen osasta hylkääminen. kuljettajan on ajettava varikolle ja lopetettava ajaminen.

Kilpailun jälkeen tuomaristo voi antaa seuraavia rangaistuksia:

 1. Aikarangaistus: Tuomaristo voi määrätä aikasakon, joka lisätään kuljettajan loppuaikaan.
 2. Lähtöruuturangaistus: Tuomaristo voi määrätä lähtöruuturangaistuksen seuraavaan lähtöön, johon kuljettaja osallistuu.
 3. DQ: Kilpailusta tai sen osasta hylkääminen.
 4. Osallistumiskielto: Äärimmäisissä tapauksissa tuomaristo voi määrätä kilpailijan osallistumiskieltoon yhteen tai useampaan osakilpailuun tai koko sarjaan.

Kuljettaja saa seuraamuksen tiedoksi kilpailunjohtajalta/tuomaristolta kilpailun aikana tekstichatillä ja tarvittaessa mustalla lipulla.

Kilpailussa tai välittömästi sen jälkeen jaetut rangaistukset sekä muut tuomariston käsittelyssä olleet tilanteet julkaistaan perusteluineen viimeistään seuraavana päivänä. Julkaisun yhteydessä annetaan kohtuullinen aika, minkä sisällä kuljettaja voi jättää kilpailunjohtajalle protestin kilpailussa tapahtuneesta sääntörikkeestä tai vetoomuksen annetun rangaistuksen muuttamiseksi. Vetoomuksen käsittelyn jälkeen tuomariston päätös on lopullinen.

Rangaistukset ovat lopullisia noin viikon sisällä kilpailun päättymisestä, kun protestit ja vetoomukset on käsitelty.

Protestit

Sarjassa käytetään kahta eri protestimenetelmää.

Kuljettaja voi jättää kilpailun aikana protestin. Kilpailun hektisyydestä johtuen tuomaristo ei aina kykene tarkkailemaan jokaista tilannetta tai taistelua reaaliaikaisesti, joten vastuu ilmoittamisesta tulee kuljettajille. Protesti jätetään tekstichatin komennolla /rc PROTESTI$. Komento on suositeltavaa laittaa pikanäppäimeen pelin asetuksista. Tuomaristo tarkastaa uusinnasta tilanteen ja suorittaa tarvittavat jatkotoimet.

Kilpailun jälkeen voi lähettää protestin kilpailun aikana tapahtuneesta sääntörikkeestä. Kuljettaja lähettää protestinsa sähköpostilla osoitteeseen [email protected] Protestin tulee sisältää sitä koskevien kuljettajien nimet ja riittävät lisätiedot protestin käsittelyä varten (esim. kierros, mutkanumero, mitä tapahtui ja mitä haittaa tapahtuneesta aiheutui, tarvittaessa oma replay-leike).

Internet-yhteyteen liittyvät säännöt

Tietoliikenneyhteyden ongelmat

Mikäli kuljettajan tietoliikenneyhteydessä on ongelmia niin, että auton sijaintia radalla ei pystytä määrittämään riittävällä tarkkuudella, voi tuomaristo määrätä kuljettajan toimimaan seuraavilla tavoilla, riippuen ongelman laajuudesta

 1. Huomioimaan huono yhteys ja antamalla tavanomaista enemmän tilaa kilpailutilanteissa
 2. Päästettävä nopeammat kuljettajat ohi antamalla selkeästi enemmän tilaa kuin tavanomaisessa kilpailutilanteessa
 3. Lopettamaan kilvanajon, siirtymään pois ajolinjalta sekä ajamaan ratavarikolle äärimmäistä varovaisuutta noudattaen.

Kuljettaja saa jatkaa kilvanajoa normaalisti vasta saatuaan tuomaristolta tähän luvan.

Yhteyden katkeaminen

Kuljettajan internet-yhteyden katketessa kuljettaja menee tow-tilaan, jossa hänen autonsa hinataan ratavarikolle. Jos kuljettajan internet-yhteys alkaa toimimaan uudelleen, on hänellä oikeus jatkaa varikolta kilpailua normaalisti.

Kuljettaja ei saa takaisin menetettyjä kierroksia tai aikaa, vaan hän jatkaa kilpailua mitä todennäköisimmin yhden tai useamman kierroksen kilpailua johtavaa kuljettajaa jäljessä.

Palvelimen kaatuminen

Palvelimen kaatuessa kilpailu keskeytetään, ja mikäli yli 75% kierroksista tai lähtöön varatusta ajasta on käytetty, lähdön tulokset ovat ne, mikä kilpailun tilanne oli palvelimen kaatumista edeltävällä kierroksella. Muussa tapauksessa suoritetaan uusintalähtö, joka on mitaltaan sama kuin kilpailussa oli johtoautolla kierroksia tai aikaa jäljellä kierrosta ennen palvelimen kaatumista. Lähtöjärjestys määräytyy tällöin palvelimen kaatumista edeltävän kierroksen tilanteen perusteella. Tiedotus kaatumisen jälkeisistä jatkotoimenpiteistä julkaistaan foorumin kilpailukutsuketjussa.